Rouwen binnen verschillende culturen

Stil verdriet

hoeft niet...

Rouwen bij kinderen krijgt een plaats op school.

 

Website ter ondersteuning van leerkrachten en begeleiders die geconfronteerd worden met rouwen bij kinderen.

Rouwen binnen verschillende culturen/ geloofsgemeenschappen

We leven in een multiculturele samenleving waarin verschillende levensbeschouwingen en visies elkaar ontmoeten. Het is belangrijk om als leerkracht op de hoogte te zijn van wat binnen deze culturen/geloofsgemeenschappen leeft omtrent de dood. Ook de culturele en religieuze rituelen die gebruikt worden bij het verloop van de uitvaart en het rouwproces mogen niet over het hoofd gezien worden.

Hieronder lichten we rouwen binnen enkele culturen/geloofsgemeenschappen toe:

 

Rooms-katholieken

 

 • Geloven:

Katholieken geloven in God en in het hiernamaals. De ziel van de overledene bestaat na de dood verder. Waar de ziel na de dood terechtkomt, is afhankelijk van de mate waarin iemand tijdens zijn leven heeft gezondigd en daarvoor vergeving heeft gekregen. De ziel kan naar de hemel, het vagevuur of de hel gaan.

 

 • De uitvaart:

-Er is een uitvaartmis of een gebedsdienst in een kerk. Wijwater en wierrook spelen een belangrijke rol.

-De overledene kan begraven of gecremeerd worden.

-Er wordt meestal een bidprentje voorzien.

-Rouwkransen en bloemen zijn toegestaan.

-De rouwstoet bestaat uit een lijkwagen waar de kist in zit, gevolgd door familie en vrienden.

 

 • Rouwen:

-Op geregelde tijdstippen worden herdenkingsmissen opgedragen aan de overledene.

-Allerheiligen en Allerzielen zijn de specifieke herdenkingsdagen voor katholieken.

 

 

Vrijzinnige Humanisten

 

 • Geloven:

Vrijzinnige humanisten geloven niet in God of in het hiernamaals. Het is een ondoorgrondelijke gebeurtenis waarover verschillende opvattingen kunnen bestaan. Alleszins is de dood het einde van het menselijke leven in de huidige vorm waardoor zij zich voornamelijk richten op de kwaliteit van het leven.

 

 • De uitvaart:

-Er is een plechtigheid zonder vaste uitvaartrituelen waarbij veel belang wordt gehecht aan zowel de nabestaanden als de overledene.

-Persoonlijke inbreng d.m.v zelf geschreven of gekozen teksten en muziek staan centraal.

-De nadruk ligt op het leven van de overledene, de betekenis die hij heeft gehad.

-De overledene kan begraven of gecremeerd worden.

 

 • Rouwen:

-Er zijn geen vaste rouwrituelen die gevolgd moeten worden.

 

 

Moslims

 

 • Geloven:

Moslims geloven in Allah. De dood is niet het einde maar een overgang naar een andere dimensie, waar men wacht op de Dag der Opstanding. Allah wekt hen dan weer tot leven. De rechtvaardigen gaan naar het paradijs, de onrechtvaardigen naar de hel.

 

 • De uitvaart:

-De overledene moet zo snel mogelijk begraven worden in het land van herkomst, op een eeuwigdurende begraafplaats.

-Crematie is niet toegestaan.

-Op de begrafenis zelf zijn enkel mannen toegestaan. In de moskee zijn vrouwen en kinderen wel welkom maar moeten ze in een aparte ruimte verblijven.

-Huilen is toegestaan op voorwaarde dat het geen luidkeels geschreeuw is.

 

 • Rouwen:

-Na de begrafenis volgt een rouwperiode van 40 dagen die feestelijk afgesloten wordt met een rouwmaaltijd

-De eerste rouwtijd duurt drie dagen: de nabestaanden verlaten het huis niet, buren en familie zorgen voor het huishouden.

-Na deze rouwperiode mag men niet meer condoleren. Het doet de nabestaanden aan het verlies herinneren.

-Foto’s zetten van de overledene of er kaarsen voor branden is ten strengste verboden.

 

 

Joden

 

 • Geloven:

De Joden geloven in God en in de ‘opstanding van de doden’. De ziel leeft na de dood verder. Op de ‘dag van de opstanding der doden’, zou de ziel terug herenigd worden met het lichaam.

 

 • De uitvaart:

-Joodse uitvaarten vinden zo mogelijk binnen de 36 uur na het overlijden plaats, het graf blijft voor eeuwig bestaan.

-Crematie is bij orthodoxe Joden verboden, bij liberale Joden is het wel toegestaan.

-Op weg naar het graf stopt de rouwstoet drie keer. Mannen en vrouwen lopen gescheiden van elkaar.

-Verdriet tonen en huilen is toegestaan.

-Pas na de begrafenis mag men iemand condoleren.

-Bloemen zijn verboden, wie het graf gaat bezoeken laat een steen achter.

 

 • Rouwen:

-De volledige rouwperiode duurt één jaar.

-Na de begrafenis maken de nabestaanden een scheur in hun kleren als teken van rouw.

-Na de uitvaart volgen er voor de directe nabestaanden zeven dagen van rouw: ze mogen het huis niet verlaten, andere familieleden nemen het huishouden op zich.

-Wanneer je op bezoek gaat bij de rouwenden mag je niet spreken vooraleer ze zelf het woord nemen.

 

 

Getuigen van Jehova

 

 • Geloven:

Getuigen van Jehova geloven in een almachtige God. Ze geloven echter niet in het leven na de dood. Wel geloven ze in de wederopstanding. Op die dag gaan er exact 144.000 gelovigen naar de hemel. De overige gelovigen komen opnieuw naar de aarde en leven daar verder.

 

 • De uitvaart:

-Crematie is toegestaan.

-De uitvaart is een eenvoudige afscheidslezing in een vergaderzaal.

-Bloemen zijn verboden. Het graf wordt later niet meer bezocht.

 

 • Rouwen:

-Getuigen van Jehova rouwen wel maar geven niet toe aan redeloos verdriet.

-Ze hebben geen herdenkingsdag voor de doden.